Млади семейства с ипотечен кредит могат да ползват данъчни облекчения!

на 21 Март 2016

Един от членовете на младо семейство с ипотечен кредит може да намали сумата от годишните данъчни основи с лихвените плащания по ипотечен кредит за закупуване на жилище през годината. Това означава, че със сумата, платена за лихви по ипотечния кредит(за първите 100 000 лв. от главницата), се намалява сборът от всички доходи на физическото лице, а не дължимият данък.

 

 

 

Условия към задълженото лице, желаещо да ползва услугата:


- да има сключен граждански брак;
- един от съпрузите да не е навършил 35-годишна възраст КЪМ ДАТАТА НА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА за ипотечен кредит;
- кредита трябва да е отпуснат за единствено жилище на семейството, като за обезпечение не може да служи друго жилище;
- съпрузите да не притежават друго жилище или идеални части от жилище. Може да притежават друг нежилищен имот;
- да се представи писмена декларация от съпруга/та, че няма да ползва данъчното облекчение за същата година;
- представяне на годишна данъчна декларация, към която се прилага документ, издаден от банката кредитозаемател, удостоверяващ направените през годината лихвени плащания по първите 100 000 лв. от главницата на ипотечния кредит;
- подаването на данъчна декларация е задължително, дори за хората с доходи само от трудови договори, които по принцип не подават такава.

 

Процедура по възстановяване на сумите:

 

Служителите в НАП приемат всички годишни данъчни декларации за доходите на физическите лица, подадени в срок не по-късно от 30 април 2016 г. Те проверяват данните в декларацията и приложените към нея документи. Ако в резултат от това, че ползвате данъчното облекчение, се е получил надвнесен данък върху доходите, той ще Ви бъде възстановен в 30-дневен срок от подаването на декларацията, ако сте отбелязали че искате възстановяване по реда на Раздел І от глава шестнадесета на ДОПК. Уверете се, че сте вписали коректно номера на банковата си сметка!

За повече информация може да посетите сайта на НАП.
 

Коментари