Какви документи са ви необходими за продажба на недвижим имот?

Народна черта е да вършим всичко в последния момент, не прави изключение и набавянето на необходимите документи за нотариално изповядване на сделка за покупко-продажба на недвижим имот. Често това може да се окаже проблем дори по независещи от нас причини. Тичане по институциите, чакане по безкрайни опашки, непредвидени отпуски и нерви очакват всеки собственик, който е решил да чака сигурен купувач, за да се заеме с набавяне на нужните му документи. Препоръчително е да се запознаете с тях предварително.

 

Необходими документи при покупко-продажба на имот:

1) Документ за собственост (Нотариален акт, Договор, Решение на съд и др.)

2) Удостоверение за данъчна оценка на имота:

- издава се от Дирекция ''ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ'' към Общината по местонахождение на имота (преди това трябва да сте погасили всички данъчни задължения на имота);

- срок за издаване –  от 3 до 14 дни;

- издадените до 30 юни на текущата година удостоверения за данъчна оценка, на основание чл. 264, ал. 1 ДОПК, са валидни до тази дата, а издадените след тази дата удостоверения - до края на текущата година.

- списък с адресите на Дирекция ''ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ'' в гр. София може да видите ТУК !

3) Скица на имота:

- издава се от АГКК (Агенцията по Геодезия, Картография и Кадастър), намираща се за София в кв. Павлово, ул. Мусала 1;

- срок на издаване -  3 дни (40 лева), 7 работни дни (20 лева), важи до смяна на собствеността.

4) Удостоверение за семейно положение:

- издава се от ЕСГРАОН (Единна Система за Гражданска Регистрация и Административно Обслужване на Населението), най-често в сградата на общината по постоянен адрес на собственика на имота;

- срок за издаване – от 1 до 7 дни.

5) Удостоверение за сключен граждански брак.

6) При разведен продавач се изисква съдебно решение за развод.

7) Удостоверение по чл. 87, ал.6 от ДОПК за наличие и липса на задължения: 

- при закупуване на имот с кредит се изисква от банката;

- издава се от НАП (Национална агенция за приходите);

- списък с адресите на офисите на НАП в гр. София може да видите ТУК !

- срок за издаване – 7 дни.

8) При наследствен имот се изисква Удостоверение за наследници, акт за смърт на наследодателя и завещание:

- издава се от службата ГРАО към общината на постоянен адрес;

- срок за издаване от 1 до 7 дни.

9) Удостоверение за тежести върху имота:

- издава се от Имотния регистър към Агенцията по вписванията;

- срок за издаване от 3 до 7 дни.

10) Документи за самоличност.

11) При закупуване на жилище в новопостроена сграда се изисква Разрешение за ползване на обекта (Акт 16).

12) При делба на имота се изисква съответен документ вписан в Агенцията по вписванията.

13) Декларация за съгласие за продажба:

- изисква се от нотариус.

14) Декларация за отказ от учреденото вещно право (ако има учредено такова):

- изисква се от нотариус.

15) Декларация за липса и наличие на данъчни задължения към държавата:

- изисква се от нотариус.

Автор: Николай Балджиев

Като част от професионалните услуги, предлагани от Имотико можем да се ангажираме и извадим нужните документи за района на град София след упълномощаване от собственика на имота, както и да осигурим адвокат за консултация за частни случаи.